راهنمای عزاداری و مراسم خاکسپاری فوت شدگان مبتلا به کرونا

به گزارش باد صبا، اگـر چـه بزرگداشـت درگذشـتگان و تسـلیت گویـی بـه بازمانـدگان، بخشـی از مراسـم آیینی و مذهبی و فرهنگ غنی ایرانیان اسـت، با توجه بـه شـیوع بیمـاری کوروناویـروس جدیـد (19-COVID) و احتمال انتقال ایـن بیمـاری در تجمعـات و بـه منظـور پیشـگیری از مخاطـرات جبـرانناپذیـر، مـواردی بر اسـاس شـواهد معتبـر توصیه می شـود.

راهنمای عزاداری و مراسم خاکسپاری فوت شدگان مبتلا به کرونا

به گزارش گروه اجتماعی باد صبا، توصیه ها از قرار ذیل است:

1- در صورتی که درگذشـت فرد متوفی به دلیل ابتلا به کوروناویروس جدیـد یـا بیماری های عفونی دیگر بوده، باید برای خاکسـپاری ایشـان، تمهیـدات خاصـی در نظـر گرفته شـود. بدیهی اسـت که ایـن تمهیدات برای حفظ سـلامتی بازماندگان و سـایر مردم لازم است و مسیٔولیت همگانی ایجاب می نماید که توصیه های کارکنان بهداشتی در این زمینه به دقت رعایت گردد.

2- در شـرایط اپیدمـی، احتمـال آلـوده بـودن هـر فرد، حتی بـه صورت بـدون علامـت بـه ایـن بیمـاری وجـود دارد؛ اگـر چـه ممکن اسـت که متوفـی بـه علـت دیگری فوت شـده باشـد ولی احتمـال ابتـلای همزمان ایشـان بـه بیمـاری 19-COVID منتفی نیسـت. این احتمال در کسـانی که سـابقه بسـتری در بیمارسـتان داشـته و یا در مراکز درمانی فوت شده اند، مـی توانـد بیشـتر باشـد. بنابرایـن احتمـال انتقال بیمـاری از هر فـرد فوت شـده مـی توانـد وجود داشـته باشـد و بایـد در برخـورد با جسـد متوفی، ایـن نکتـه در نظر گرفته شـود.

3- از سـوی دیگـر، احتمـال انتقـال از افـراد حاضـر در تجمعـات وجود دارد و بایـد حتـی المقـدور از قـرار دریافت در تجمعات مربوطـه و ایجاد تراکـم خـودداری کـرد. بهتر اسـت در ایـن دوره خاص، تسـلیت گویی هـا عمدتا به شـکل تلفنـی یا به وسیله اینترنت و شـبکه هـای اجتماعی و غیرحضوری باشـد. بدون شـک، مردم فهیم ما و خانواده درگذشـتگان، شـرایط ویـژه حاضر را درک می نمایند و حاضر نیسـتند سـلامت کسـی بـرای تسـلیت گویی به ایشـان به خطـر بیفتد.

4- افـراد دارای سـابقه بیمـاری های زمینه ای قلبی عروقی، بانـوان باردار و افـراد داری فشـار خـون بـالا، سـکته قلبی، سـکته مغزی، بیمـاری های ریـوی، دیابـت و بیمـاری های کلیوی، افـرادی که دارو های سـرکوبگر سیسـتم ایمنـی مصرف مـی نمایند و مبتلایـان به بدخیمی ها (سـرطان ها) در معـرض خطـر بالاتری برای ابتلا به کوروناویـروس جدید و عوارض شـدید آن هسـتند و بـه آنهـا و نیـز افـراد سـالخورده (مسـن) بـه شـدت توصیـه مـی گردد از شـرکت در چنین مراسـمی خـودداری نمایند.

5- افـرادی کـه دارای هـر یک از علایٔم تب، سـرفه، آب ریزش از بینی، گلـودرد و یا تنگی نفس هسـتند نباید در مراسـم حضـور یابد. همچنین، کلیـه افـرادی کـه در طـی 14 روز گذشـته بـا چنیـن افراد علامـت داری تمـاس داشـته و یـا از ایشـان مراقبت کـرده انـد، نباید در مراسـم حضور یابند.

6- طـول مراسـم بایـد بـه حداقـل ممکـن کاهـش یابـد و از خـوردن و آشامیدن و پذیرایی به هر شکل در کل مراسم باید ممانعت به عمل آید. دسـت دادن، روبوسـی و بغل کردن جهت عرض تسـلیت و تسلی خاطر و همدردی می تواند برای هر دو طرف خطرناک باشـد و کسـی انتظار چنین رفتاری را در شـرایط فعلی ندارد.

7- حداقـل فاصلـه بیـن افـراد حاضر در مراسـم بـا یکدیگر بایـد در حد 5.1 متـر در نظـر گرفته شـود.

8- به منظور تشـییع و انتقال جسـد متوفی، منحصرا جوانان بدون سـابقه بیماری خاص در گذشـته و بدون علامت، با اسـتفاده از پوشـش کامل، شـامل حداقل ماسـک و دسـتکش و ترجیحاً گان و شـیلد، انتقال جسـد متوفـی را انجام دهند.

9- از لمـس کفـن و هـر گونـه تمـاس بـا تابـوت، برانـکارد و پارچـه و وسـایلی که روی جسـد قرار داشـته اسـت، ماننـد گل و ترمه خـودداری گردد. در مراسـم تلقین پس از انتقال جسـد به مقبره توسـط افراد دارای وسـایل محافظـت شـخصی، یک نفـر با پوشـش محافظتـی کامل کفن را بـاز کـرده و ضـرورت های شـرعی را بـا رعایت احتیـاط و در حداقل زمـان بـه انجام برسـاند. پوشـش مقبره با لحد هر چه سـریعتر انجام شـود تـا زمـان تجمـع در محـل، جهـت عـزاداری بـه حـد اقـل ممکن برسـد. تمامـی افـراد پـس از خروج دسـتکش ها، دسـت هـا را بـا آب و صابون حداقـل 20 ثانیه بشـویند.

10- از افتـادن بـر روی مـزار پـس از پـر کـردن مـزار بـا خاک و دسـت زدن بـه اشـیاء باقیمانـده اجتناب شـود.

11- محلـول هـای ضـد عفونـی نماینده دسـت ها بـا پایه الکل و ماسـک جهـت تمامـی افـراد در طـول مراسـم در دسـترس باشـد و جـدی تـر از همیشـه، از دسـت زدن بـه صـورت، بینـی، چشـم هـا و دهـان در طـول مراسـم مطلقـا اجتناب شـود. لباس ها پس از مراسـم و بـه محض حضور در منـزل بـا رعایـت عدم تماس بـا مخاط به طور کامل خارج شـده و در سـبد جداگانـه جهـت شستشـو در اولین زمـان قرار داده شـوند.

12- توصیـه مـی شـود هـر گونـه مراسـم دعـا و عـزاداری بـه صـورت انفرادی و در منزل انجام گردد و از تجمعات حتی المقدور اجتناب گردد.

13- توصیـه مـی شـود مراسـم صـرف غـذا و دیگـر نـذورات بـه زمـان دیگری که شـرایط اپیدمی مرتفع شده، موکول شـود و یا هزینه های آن به شکل دیگری در موارد عام المنفعه صرف گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "راهنمای عزاداری و مراسم خاکسپاری فوت شدگان مبتلا به کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهنمای عزاداری و مراسم خاکسپاری فوت شدگان مبتلا به کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید